Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Nexteria,Circulaire Bedrijfshuisvesting– Let’s build better places

Nexteria,Circulaire Bedrijfshuisvesting– Let’s build better places

VDR Bouwgroep, initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Nexteria, brengt Circulair Bouwen al in de praktijk. Onlangs is de eerste volledig circulaire bedrijfshal van Nederland (volledig demonteerbaar en remontabel) opgeleverd en verhuurd.

Nexteria is een kennispartner en brengt drie ontwikkelingen samen in één concept: Circulaire Bouw, Circulaire Economie en Circulaire Gebiedsontwikkeling. De kennis die Nexteria opgedaan heeft door intensieve samenwerking met banken, de fiscus, overheden en de praktijkervaring met de partners in de bouw, geeft Nexteria een grote voorsprong in de markt voor circulaire bedrijfshuisvesting. Deze samenwerking in de keten heeft geleid tot nieuwe innovaties en inzichten, waar allen van profiteren. Nog vóór de start van de bouw zijn door alle betrokkenen afspraken gemaakt over de demontage van het gebouw, middels het demontageplan. Aan het eind van de gebruiksduur (over zo’n 25 jaar) nemen de partners al hun materialen weer terug en gaan ze terug in de circulaire keten. Om als nieuwe grondstoffen en (bouw)producten aan een volgende cyclus te beginnen. Nexteria bouwt nagenoeg zonder afval te maken. Zowel tijdens de bouw als bij het demonteren van het bouwwerk. Door vooraf na te denken over het demontageplan wordt onnodig materiaalverspilling voorkomen. Concreet voorbeeld: Nexteria bouwt met 1 afvalcontainer in plaats van 8 bouwafvalstromingen, zoals in traditionele bouwprojecten.

Wat over zo’n 25 jaar overblijft, is een schone kavel, ruimte voor nieuwbouw (woningen, industrie, stadsparken of andere bestemmingen) en materialen die maximaal worden hergebruikt in nieuwe projecten.

 • Het Materiaalpaspoort wordt gekoppeld aan BIM.
 • De LCA’s van de toegepaste materialen dienen als bewijsvoering in het Materiaalpaspoort.
 • De milieu impact is volledig te volgen: vanaf het ontstaan tot het eind van de levensduur.
 • Er is vooraf met alle partners een demontageplan vastgelegd.

CIRCULAIRE MATERIALEN

Nexteria past alleen materialen toe die 100% herbruikbaar of recyclebaar zijn, of teruggegeven kunnen worden als voedingsbron voor de natuur. De gebruikte grondstoffen en materialen behouden dus hun waarde in de ketens. Alle toegepaste materialen zijn vastgelegd in het milieupaspoort, de LCA’s zijn leidend bij de realisatie van het zelfvoorzienende gebouw met een Footprint van nagenoeg 0.

In het demontageplan is al vóór de bouw van alle toegepaste materialen vastgelegd wat de volgende stap in de circulaire keten is, wanneer die vrij komen bij de demontage van het gebouw aan het einde van de gebruiksduur. Daarnaast kijkt Nexteria niet alleen naar het gebouw (het Product), maar neemt de grond eronder ook mee als circulair. Dit maakt dat de complete ontwikkeling van bedrijfshuisvesting pas écht circulair is. Beschikbare gronden evolueren van Onrendabel, via Economische Voedingsbodem, tot Maatschappelijk Nut.

50

INNOVATIES

Nexteria heeft in alle gebouwonderdelen een circulaire innovatie (Technologie) weten te realiseren. Fundering: Strokenfundering, 100% betongranulaat en gebruik van cement-arm beton met 70% minder CO2-uitstoot. Volledig recyclebaar.

Vloer: Geopolymeren beton van SQAPE: 80 procent minder CO2-uitstoot. Geen cement Volledig recyclebaar.

Staalconstructie: Geen gelaste kop- en voetplaten (geen lasverbindingen), staalconstructie volledig

met bouten en moeren: demonteerbaar. Staal is ongecoat: geen milieuschade en 100% herbruikbaar.

Gevel: sandwichpanelen met houtwolvulling:

 1. Recyclebaar tot nieuwe bouwmaterialen (houtproducten)
 2. Volledig te vegeteren; terug te geven als voedingsbron aan de natuur.
 3. Energiedrager bij verbranding

Mechanisch bevestigd: volledig demonteerbaar.

Kozijnen: Uitneembare geanodiseerde aluminium kozijnen: eenvoudig demonteerbaar, 50-100 jaar herbruikbaar in originele staat.

Dak: Geprofileerde staalplaten: herbruikbaar, BioFoam hardschuim isolatieplaten biologisch; herbruikbaar en recyclebaar, Mechanisch bevestigde Universal POCB dakbedekking: volledig recyclebaar. Alle onderdelen volledig demontabel aangebracht door het schroeven ipv schieten Waterbeheer: Hemelwater wordt gebruikt voor toiletspoeling: reductie in het gebruik van schaars en kostbaar drinkwater. Overtollig regenwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd: voorkomen uitdroging van de grond.

Klimaatbeheersing  en  energie:  Zelfvoorzienend  en  energie  leverend  gebouw.  Zonnepanelen,

warmtepomp en (slim) accu voor energie-opslag: 100% groene stroom, 0% uitstoot.

Leidingwerk: Alle kunststof leidingen van tot 70% gerecycled materiaal: tot 7x recyclebaar. Alle leidingen zijn vrij toegankelijk/ demontabel van de constructie (geen freeswerk): eenvoudig demontabel.

Laadpalen: Aangekoppelde elektrische auto’s, worden gevoed door de zelf-opgewekte stroom van het gebouw. De laadpalen laden de auto sneller op wanneer er minder energievraag is van het gebouw. 100% groene stroom.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

TCO: SCHAALVERGROTING LEIDT TOT LAGERE KOSTEN

De actuele totale bouwkosten van het Nexteria pilot-gebouw liggen ±10% boven de kosten voor het bouwen op traditionele wijze. Deze meerkosten zijn vooralsnog op te vangen met bestaande subsidies, wat het circulair bouwen nagenoeg kosten neutraal maakt t.o.v. traditioneel duurzaam bouwen.

De extra kosten voor circulair bouwen, die in de beginfase worden gemaakt, betalen zich terug aan het eind van de gebruiksduur. De bij demontage teruggenomen materialen vertegenwoordigen een marktwaarde die verzilverd kan worden door ze te verkopen of door ze te hergebruiken in een volgend circulair bouwproject.

Door schaalvergroting (meer projecten, meer gebouwomvang) gaan de kosten per eenheid naar beneden, waardoor de winstmarge vergroot wordt.

51

De huidige en toekomstige subsidiemogelijkheden verkleinen de drempel voor opdrachtgevers en financiers om de eerste stap naar Circulair Bouwen te maken en vergroten de marktacceptatie. Nexteria wacht niet af en past de circulaire (product)innovaties ook toe bij reguliere bouwprojecten waarbij de opdrachtgever een volgende stap in duurzaamheid wil maken. Daarmee wordt de kennis van circulaire bouwtechnieken nu al te gelde gemaakt. Op het moment van schrijven wordt de laatste hand gelegd aan een overeenkomst voor de bouw van een tweede volledig circulair bedrijfsgebouw. Een derde aanvraag is ook al binnen: Circulair Bouwen komt nu letterlijk van de grond.

MAATSCHAPPELIJK THEMA: GRONDSCHAARSTE EN VERPAUPERING

Gronden van bedrijventerreinen zijn veelal in eigendom van ontwikkelaars en beleggers of particulieren. Wanneer het gebouw, wat op deze private gronden staat, straks niet meer voldoet aan de eisen van die tijd blijft het vaak voor de eeuwigheid staan, wachtend tot het wordt gesloopt…

De bouw focust zich op gebouwen die "eeuwig" blijven staan (60-70 jaar of langer), wel met toenemende aandacht voor duurzaamheid in de vorm van energiereductie. Maar de gemiddelde gebruiksduur van bedrijfspanden is veel lager; na 25 jaar voldoen ze niet meer aan de dan geldende (duurzaamheids-) eisen. Onderhoudskosten lopen op, het wordt moeilijker om huurders of kopers te vinden, steeds meer panden komen leeg te staan, bedrijventerreinen verpauperen, maar gemeenten kunnen niet ingrijpen omdat ze de grond verkocht hebben. Na jarenlang procederen in onteigeningsprocedures (of uitkopen van de eigenaar met gemeenschapsgeld) wordt het gebouw gesloopt… Grondstoffen zijn verspild en verworden tot afval.

De beschikbare grond voor een gemeente om uit te breiden (of in te breiden!) met nieuwe, moderne bedrijventerreinen of woonwijken, wordt dus steeds schaarser. Nexteria heeft daarom niet alleen een circulaire bouwmethode ontwikkeld, maar betrekt ook de overheid bij een circulair grondbeleid.

MAATSCHAPPELIJK THEMA: AFVAL EN VERSPILLING

Nexteria past alleen materialen toe die 100% herbruikbaar of recyclebaar zijn, of teruggegeven kunnen worden als voedingsbron voor de natuur. De gebruikte grondstoffen en materialen behouden dus hun waarde in de ketens. Alle toegepaste materialen zijn vastgelegd in het milieupaspoort, de LCA’s zijn leidend bij de realisatie van het zelfvoorzienende gebouw met een Footprint van nagenoeg 0.

Nog vóór de start van de bouw zijn met alle betrokkenen afspraken gemaakt over de demontage van het gebouw. Alle toegepaste materialen worden door de verschillende leveranciers teruggenomen aan het einde van de gebruiksduur van dit gebouw. Wat na 25 jaar overblijft is een minimale Footprint en een schone kavel, vrij beschikbaar voor de gemeente, zelfs voor nieuwe bestemmingen.

 • Het Materiaalpaspoort is gekoppeld aan BIM.
 • De LCA’s van de toegepaste materialen dienen als bewijsvoering.
 • De milieu impact is volledig te volgen: vanaf het ontstaan tot het eind van de levensduur.

MAATSCHAPPELIJK THEMA: ENERGIEREDUCTIE

Bedrijfsgebouwen lenen zich uitstekend om energieneutraal te ontwerpen voor gebouwgebonden energie. In het gerealiseerde Nexteria pilot gebouw is er daarom voor gekozen om volledig energieneutraal te zijn en zelfs energieleverend. Het complete pand is daarom ook all-electric.

De door de pv-installatie opgewekte stroom die niet direct gebruikt wordt voor het gebouw, wordt opgeslagen in een slim accu pakket. Vervolgens worden via slimme laadpalen de accu’s van elektrische bedrijfsauto’s geladen. Het stroom wat dan nog overblijft wordt gesaldeerd aan het net. Het slimme accu pakket kan het gebouw voor 24 uur van stroom voorzien. In de wintermaanden en op zon-vrije dagen zal incidenteel extra stroom ingekocht moeten worden van het net. Uiteraard koopt Nexteria alleen gecertificeerde groene stroom in.

52

In de toekomst zal Nexteria grote bedrijfsgebouwen zo ontwerpen dat deze gebouwen dienen als energie-buffer voor de naastliggende woonwijken of bedrijven. We gaan steeds meer richting het smart-grid. Ook zal er gekeken worden naar restwarmte en biomassa. De uitdaging die Nexteria ziet is om van een bedrijfsgebouw een energiedrager voor de omgeving te maken, zodat iedereen kan profiteren van hernieuwbare energie.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

GROEIENDE VRAAG

Nexteria is actief en heeft het eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw van Nederland gerealiseerd. De Circulaire Bouwtechnieken die toegepast zijn, kunnen ook toegepast worden in de reguliere bouw. Op deze wijze worden duurzame bouwprojecten (bijvoorbeeld volgens BREEAM-NL normen) nog duurzamer. Zelfs als de (economische) randvoorwaarden nog niet volledig volgens de principes van de Circulaire Economie ingevuld kunnen worden.

De markt voor circulaire bouw wordt groter, naarmate de regelgeving meer duidelijkheid geeft. Nexteria is hier al op voorbereid en heeft daarmee een technologische en organisatorische voorsprong op de rest van de markt, als een circulaire economie in Nederland steeds meer de realiteit wordt.

COMPLEXITEIT: DOORBREKEN VAN INSTITUTIONELE KADERS

Nexteria begeeft zich al in de cirkel van circulaire economie en brengt alle betrokken partijen bij elkaar; fiscus, overheden, financiers/beleggers, bouwpartijen. Door bedrijfshuisvesting niet langer te bouwen volgens de gangbare (lineaire) methodes, waarbij elke partij in de planontwikkeling zijn eigen korte termijn belangen nastreeft, heeft Nexteria de lineaire economie achter zich gelaten.

Nexteria zorgt voor samenwerking in de keten, eist van alle betrokkenen eerlijke en duidelijke processen en afspraken. Vastgelegd in convenanten en contracten. Nexteria werkt samen met:

 1. (Bouw)Partners
 2. Belastingdienst/ Fiscus
 3. Overheden (gemeenten en provincies)
 4. Financiers (banken)
 5. Opdrachtgevers (Investeerders/Beleggers)

Ad 1

Nexteria heeft 14 marktpartijen aan zich gebonden waarmee alle onderdelen van een circulair gebouw gerealiseerd worden. Kennis wordt gedeeld en innovaties zijn tot stand gekomen door onderlinge samenwerking. In de complete keten wordt dus samengewerkt. De eerste -meest concrete- stap is reeds gerealiseerd door de Circulaire Bouw van het pand in Deventer. Alle betrokken bouwpartners hebben zich aan de voorwaarden van Nexteria gecommitteerd (o.a. materiaalterugname).

Ad 2

Samen met de fiscus is gekeken naar de afschrijving van een pand dat na 25 jaar wordt gedemonteerd. Immers schrijven we in de huidige lineaire economie nog af in 50 jaar. Wat doe je met de resterende jaren, wanneer het pand is gedemonteerd?! Door samenwerking zijn we tot inzicht gekomen dat niet de fiscus maar de gemeenten veel invloed kunnen uitoefenen op het realiseren van de circulaire economie. Door afspraken tussen gemeente en fiscus, is afschrijving in 25 jaar mogelijk.

53

Ad 2 + 4

Intensieve samenwerking met de bank en fiscus hebben geleid tot antwoorden en verdiepend onderzoek op financieringsvraagstukken; hoe om te gaan met afschrijving van een pand in 25 jaar, in plaats van over 50 jaar?

Ad 2 + 4

Voor de volgende stap, op weg naar een volledig circulair economisch model, is Nexteria in vergevorderd overleg met Belastingdienst/ Fiscus en banken (in het bijzonder de Rabobank) om bestaande regelgeving die vastgeroest is in lineaire regels, te moderniseren naar circulaire uitgangspunten.

Ad 3

Ook overheden (in het bijzonder de Provincie Overijssel en de gemeente Deventer) ervaren nog veel onduidelijkheden in het uitvoeren van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Daarom participeren zij in de samenwerking met Nexteria om kennis op te doen en toe te passen op het gebied van circulair (grond)beleid.

Ad 4

Samen met de bank hebben we oplossingen gevonden voor de circulaire financiering van een pand dat we over 25 jaar weer kunnen demonteren. We weten hoe we restwaarden van grondstoffen, afkomstig van het pand, kunnen waarderen en kunnen meenemen in de totale financiering. We hebben de oplossing voor het nagelvast product in en op gebouwen. Door goede samenwerking met de bank zijn deze inzichten mogelijk gemaakt.

Ad 4 + 5

Financiers (Banken) en Opdrachtgevers (Investeerders/ Beleggers) brengen hun praktijkkennis in bij Nexteria, om de transitie van lineaire geldstromen naar circulaire geldstromen te kunnen maken. Ook zij profiteren van de kennisdeling, waarbij de regelgeving en de praktijk aan elkaar getoetst worden.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Nexteria kenmerkt zich niet door 1 (product) innovatie. Nexteria kenmerkt zich juist door innovatie in de aanpak van de circulaire uitdaging. Door de intensieve ontwikkelingssamenwerking met de betrokken bouwpartners zijn bovendien vele praktische innovaties ontstaan. Productinnovaties die als eerste op zo’n grote schaal toegepast zijn in het pilotgebouw van Nexteria. Bovendien versnelt Nexteria de transitie van lineaire regelgeving naar circulaire regelgeving door de intensieve samenwerking met Fiscus en Financiers.

Nexteria is een kennispartner en brengt drie ontwikkelingen samen in één concept: Circulaire Bouw, Circulaire Economie en Circulaire Gebiedsontwikkeling. De kennis die Nexteria opgedaan heeft door intensieve samenwerking met banken, de fiscus, overheden en de praktijkervaring die is opgedaan met de partners in de bouw, geeft ons een grote voorsprong in de markt voor circulaire bedrijfshuisvesting. Vanuit een pragmatische aanpak, door samenwerking en een gedeelde visie zijn innovaties ontstaan bij alle betrokkenen. Zie ook de opsomming aan het begin van dit stuk, onder “Korte omschrijving van uw Innovatie”. Van ontwikkelaar tot toeleverancier. Van bouwmethodiek tot projectorganisatie. De methodieken en materialen zijn direct toepasbaar. Zelfs in niet-volledig circulaire projecten.

54

KORTE TERMIJN: CIRCULAIR BOUWEN

Voor de korte termijn heeft Nexteria bewezen al in staat te zijn om volledig circulair te bouwen. Het resultaat is een zelfvoorzienend gebouw met een Footprint van nagenoeg 0. Door niet enkel op gebouwniveau de milieu impact te berekenen, maar op productniveau de impact in kaart te brengen. Het geheel is de som der delen.

Door intensieve samenwerkingsverbanden zijn (product) innovaties ontstaan en slimme methodieken ontwikkeld. De bouwkosten zijn -tezamen met bestaande subsidiemogelijkheden- gelijkwaardig aan traditionele bouwwerken die gebouwd worden volgens de bekende duurzaamheidsnormen (bijvoorbeeld BREEAM-NL). Aan het eind van de gebruiksduur vertegenwoordigen alle toegepaste materialen extra waarde. Het resultaat: opdrachtgevers durven te investeren in een bedrijfspand dat duurzaamheid naar een volgend niveau brengt: circulair.

MIDDELLANGE TERMIJN: CIRCULAIRE GEBIEDSONTWIKKELING

Over enkele jaren zijn regelgeving en planologie verder doorontwikkeld volgens de Rijksambitie Nederland Circulair 2050. Steeds meer bedrijventerreinen worden dan met Nexteria ingericht vanuit een lange termijn visie; er wordt ontwikkeld en gebouwd om aan het eind van de gebruiksduur schone kavels terug te leveren aan de gemeente.

Dat geeft mogelijkheden om rekening te houden met de toekomst waarin grond écht een schaarstegoed is geworden. Grond die dankzij Nexteria na 25 jaar zelfs ingezet kan worden voor nieuwe bestemmingen: het bedrijventerrein wordt een woonwijk of een stadspark of grond om voedsel op te verbouwen. Of het bedrijventerrein blijft constant in herontwikkeling (circulair!), zodat er geen nieuwe Rijks, Provinciale of Gemeente grond opgeofferd hoeft te worden om aantrekkelijke bedrijven binnen de gemeente/ stadsgrenzen te werven of behouden. Verschillende gemeentes en provincies onderzoeken nu al de mogelijkheden om tot circulaire gebiedsontwikkeling te komen bij het inrichten/ ontwikkelen van (nieuwe) bedrijventerreinen.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

MARKTPOTENTIEEL

Potentieel is de markt voor circulair gebouwde bedrijfshuisvesting groot: vanuit de ambitie om een circulaire economie te hebben in 2050, tezamen met de energietransitie en de klimaatopgave zullen opdrachtgevers, eindgebruikers én bouwpartijen de handen ineen moeten slaan. Binnen het segment logistieke bedrijfshuisvesting – corebusiness van VDR Bouwgroep- is groeiende vraag naar vergaande duurzame investeringen.

BUSINESSMODEL

Nexteria heeft een compleet nieuw Businessmodel opgezet, gestoeld op de circulaire economie, waarbij elke betrokkene waarde krijgt op elk moment in de circulaire cyclus. Subsidiemogelijkheden maken het voor potentiële nieuwe opdrachtgevers op de korte termijn extra aantrekkelijk om de sprong naar Circulaire Bouw te wagen: Vamil/Mia (Code G-D), EIA, SDE+ en lokale regelingen van provincies en gemeenten.

55

CIRCULAIRE REGELGEVING

Voorwaarde is dat voor elk van genoemde partijen de circulaire regelgeving helder is. Vanuit de overheid, voor opdrachtgevers en leveranciers van bouwproducten en zelfs voor de eindgebruiker van het pand. Zo versnelt de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.

 • Voor de Bouwpartijen betekent dit continuïteit in beschikbaarheid van bouwmaterialen en statiegeld aan het eind van de gebruiksduur.
 • Voor de overheid betekent dit een betere marktconforme prijs en blijvende beschikbaarheid van gronden, met een continue opbrengst voor de gemeenschapskist.
 • Voor de Investeerders en Financiers betekent dit behoud van financiële (rest)waarde en zekerheid.

Zoals al aangehaald onder punt 1 “Korte omschrijving van uw innovatie”: alle toegepaste materialen behouden hun waarde in de circulaire keten.

DE REALITEIT

Het Nexteria gedachtegoed en de ontwikkelde technieken en processen zijn al in de praktijk toegepast. Met als belangrijkste voorwaarde: samenwerking in de keten. Nederland loopt in samenwerkingen voorop. Nexteria ondersteunt ons land als aanjager om een circulaire economie te realiseren in 2050.

VOORUITZICHTEN:

1-5 JAAR:

A. MEERDERE NEXTERIA CIRCULAIRE BOUWPROJECTEN.

Het pilot-project op het terrein van VDR Bouwgroep is zo goed als afgerond en de eerste huurders hebben het pand betrokken. Het tweede Nexteria project staat op stapel: op het moment van dit schrijven wordt al de laatste hand gelegd aan een overeenkomst met de eerste commerciële partij (en de betrokken gemeente) voor een volledig circulair bedrijfsgebouw. Dat Nexteria de aandacht heeft weten te trekken, blijkt uit het feit dat ook een derde Nexteria project in ontwikkeling is: de aanvraag tot het doen van een aanbieding heeft al geleid tot vergaand overleg tussen de partijen.

B. UITBREIDING TRADITIONELE DUURZAME BOUW.

Niet alle marktpartijen zijn er nu al klaar voor om een volledig circulair pand te realiseren. Wel verschuift de focus van Beleggers in vastgoed (veelal de opdrachtgevers van bouwprojecten) steeds meer naar exceptionele vormen van Duurzaamheid. Men wil voldoen aan de maximale standaard van bestaande normen, zoals BREEAM Outstanding. Daar waar de sprong naar een volledig circulair gebouw nog te gewaagd is, kan men kiezen voor een “Duurzaamheid Plus” versie: met Nexteria worden de technieken en methodieken, de toegepaste materialen en de opgebouwde kennis van Circulair Bouwen toegepast bij “reguliere” duurzame bouwprojecten. Financiering, grondposities en afschrijving op gebouwen vinden echter nog plaats volgens de bestaande -lineaire- methodieken.

5-10 JAAR:

De signalen zijn duidelijk: met het Rijksbeleid Nederland Circulair in 2030 is een circulaire economie onontkoombaar. Echter zowel de overheden (provincies en gemeenten), de Fiscus en Financiers (banken, beleggers) hebben nog tijd nodig om de transitie te maken van liniaire regelgeving naar circulaire regelgeving.

In het komende decennium zullen de eerste bedrijventerreinen volledig circulair ontwikkeld worden. Nexteria zit nu al als kennispartner aan tafel en helpt dit proces te versnellen. Over 5 tot 10 jaar zijn de drie krachten die Nexteria nu al activeert steeds meer gemeengoed: Circulaire Economie, Circulaire Bouw, en Circulaire Gebiedsontwikkeling.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven